Privacybeleid Coffral Euro NV

Coffral Euro NV gevestigd te België, Eppegemsesteenweg 26, B-1850 Grimbergen ( hierna aangeduid als COFFRAL) respecteert de privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt u informatie aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens door COFFRAL.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Coffral Euro NV.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te B-1850 Grimbergen, Eppegemsesteenweg 26 met als ondernemingsnummer KBO 403.786.551

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze bedrijfsactiviteit.

Hierbij worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

 • Identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart, nationaliteit, geslacht, ip-adres)
 • contactgegevens (vb. post – en e-mail adres, telefoonnummer)
 • locatiegegevens (vb. werfadres)

De gegevens die Coffral gebruikt zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of gegevens die wij verkregen hebben van klanten, leveranciers of openbare bronnen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Coffral gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
  • Op basis van het gerechtvaardigd belang.
  • Op basis van de op COFFRAL rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheden en instellingen in uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals o.m. geldende fiscale en sociale wetgeving, dan wel uitvoering van een rechterlijke beslissing.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Commerciële partners;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte.

Coffral zal de in het kader van haar bedrijfsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

5. Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet en regels, of langer wanneer dit operationeel vereist is zoals voor het klantenbeheer, in kader van juridische claims en vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

De klantgegevens worden in de regel bewaard tot uiterlijk 10 jaar na het einde van de overeenkomst met de klant.

6. Uw rechten en mogelijkheid tot klacht

Via het postadres: Eppegemsesteenweg 26 te 1850 Grimbergen of via het e-mailadres: info@coffral.com kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en uw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).