Algemene voorwaarden Coffral Euro NV

I. Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en
  overeenkomsten met Coffral Euro NV inzake de verhuur van materialen.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de huurder en anderzijds Coffral Euro NV als
  verhuurder.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van de huurder, onder welke benaming dan ook, wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk
  aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Beschikbaarstelling van het materiaal

 1. De huur van het materiaal is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de huurder van de offerte huur materiaal m.b.t. een aangegeven werf.Een offerte van Coffral Euro NV heeft, behoudens afwijking vermeld in de offerte, een geldigheidstermijn van 14 dagen. De huurprijs per stuk (zoals opgelijst in een prijslijst) is jaarlijks herzienbaar.
 2. Tenzij de huurder en Coffral Euro NV anders zouden overeenkomen, wordt het gehuurde materiaal op kosten en op risico van de huurder opgehaald bij Coffral Euro NV. Het gehuurde materiaal kan ten vroegste 5 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de offerte worden opgehaald, behoudens andersluidende overeenkomst.
 3. Het materiaal blijft te allen tijde de volle eigendom van Coffral Euro NV. De huurder verbindt er zich toe derden op de hoogte te brengen van deze eigendomstitel. Het is de huurder verboden kentekens van Coffral Euro NV op het geleverde materiaal te verwijderen.Klachten met betrekking tot het gehuurde materiaal dienen binnen de 3 werkdagen na in bezit name en voorafgaand het gebruik op de werf door de huurder te worden ingediend per e-mail : info@coffral.com. Coffral Euro NV zal een tijdige klacht onderzoeken en binnen de 3 werkdagen reageren. Door Coffral Euro NV geleverde inspanningen met betrekking tot een laattijdige klacht kunnen aangerekend worden aan de huurder.Bij een gegronde klacht m.b.t. het gehuurde materiaal kan de huurder enkel aanspraak maken op herstelling of vervanging van het gehuurde materiaal zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 4. Het gehuurde materiaal wordt uitsluitend voor eigen gebruik ingezet op de aangegeven werf. Enkel na schriftelijk voorafgaand akkoord tussen huurder en Coffral Euro NV kan hiervan afgeweken worden.
 5. De huurder verbindt er zich toe om het materiaal in dezelfde staat onder voorbehoud van normale slijtage terug in te leveren.
 6. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde materialen finaal terug in te leveren binnen de 14 dagen na oplevering van de werf. Materiaal dat na aangetekend ingebrekestelling niet binnen de 14 dagen vanaf verzendingsdatum aanmaning, wordt ingeleverd door de huurder , zal automatisch aangerekend worden als een verkoop van materiaal volgens de standaard verkoopwaarde van het niet ingeleverde materiaal.
 7. Transport en laden/lossen op de werf houdt geen verhuurdersverplichting in en is bijgevolg nooit vervat in de huurprijs. Laden en lossen door Coffral Euro NV zal bijkomend aangerekend worden aan 50 EUR +BTW per begonnen uur.

3. Transport

 1. Het transport van het gehuurde materiaal, zowel heen als terug gebeurt op kosten en onder verantwoordelijkheid van de huurder. Partijen kunnen hiervan enkel schriftelijk afwijken.
 2. De verantwoordelijkheid van het laden en/of lossen berust bij diegene die het uitvoert.

4. Huurtermijn

 1. De huurtermijn vangt aan de dag dat het materiaal in het feitelijk bezit wordt gesteld van de
  huurder en eindigt op de datum waarop het materiaal door de huurder terug wordt ingeleverd, met een minimum facturatie van 1 volledige huurmaand. De verhuurde goederen worden geacht in de magazijnen van COFFRAL EURO in het bezit te
  worden gesteld van de huurder. De bedongen aanvangsdatum is indicatief. Overschrijding van deze datum kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien tussen partijen geen bepaalde huurperiode schriftelijk werd bedongen, wordt de huur geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur. De huur wordt aangerekend per kalenderdag, met een minimum huurperiode van 1 maand.
 2. Een korting op de aangerekende huur wegens vorstverlet van minstens 5 opeenvolgende werkdagen kan aangevraagd worden binnen de 14 dagen na de periode van vorstverlet. Dit kan enkel van 1 oktober tot 30 april voor de officiële vorstverletdagen, zoals gemeld door Constructiv en dit volgens geografische regio. Een toegekende korting zal verwerkt worden via een creditnota.

5. Betaling

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet- betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 0,85 % per maand ( dan wel 10,2% per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % met een minimum van 200 EUR.

Elk protest op de factuur dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Na verloop van 5 kalenderdagen wordt de factuur als aanvaard beschouwd met inbegrip van de algemene voorwaarden.

Contante betaling geeft nooit aanleiding tot korting.

6. Onderhoud – staat van de goederen

Het verhuurde materiaal betreft gebruikt materiaal dat na iedere levering door de werknemers van COFFRAL EURO wordt gecontroleerd en gereinigd. Het materiaal wordt steeds in normale staat geleverd aan de huurder.

De huurder verbindt er zich toe om de gehuurde goederen in normale staat te onderhouden.

COFFRAL EURO kan op elk moment en na eerste verzoek het gehuurde materiaal laten onderzoeken en keuren. Er zal hiertoe door de huurder aan COFFRAL EURO steeds toegang worden verschaft tot de werf waar het materiaal staat opgesteld. COFRAL EURO zal hierbij steeds de geldende veiligheidsvoorschriften van de werf respecteren.

7. Inlevering en telling van de goederen

De huurder verbindt er zich toe om COFFRAL EURO minstens 3 werkdagen op voorhand en via email ( info@coffral.be ) te verwittigen dat de gehuurde materialen terug zullen ingeleverd worden. De goederen dienen door de huurder ingeleverd te worden in het depot van COFFRAL EURO waar ze bij aanvang aan de huurder werden ter beschikking gesteld.

Na de inlevering wordt door COFFRAL EURO aan de huurder een teruggave bon overgemaakt met telling en overzicht van de ingeleverde goederen.

Bij gebreke aan een klacht binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de teruggave bon, wordt de teruggave bon geacht door de huurder te zijn aanvaard.

Elke klacht dient bovendien om ontvankelijk te zijn steeds vergezeld te zijn van een eigen afleveringsbon van de huurder die op datum van de inlevering overhandigd werd aan COFFRAL EURO. Klachten binnen de 3 dagen die niet gestaafd zijn door een afleveringsbon van de huurder met datum van inlevering zullen door COFFRAL EURO niet onderzocht worden. Er gebeurt bijgevolg nooit controle op basis van tellingen namens de huurder die opgemaakt worden post datum van de inlevering.

Ingeleverde materialen die niet van COFFRAL EURO zijn, blijven gedurende 2 maand na datum van de teruggave bon ter beschikking voor ophaling. Nadien wordt dit materiaal verwijderd, hiervoor wordt een bijkomende kost aangerekend van 25 EUR per 100kg met een minimum van 25 EUR.

8. Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor elk verlies, diefstal, beschadiging of ongeval dat zich in de loop van de huurtermijn met het materiaal voordoet. Het gehuurde materiaal mag enkel aangewend worden voor gebruik en montage op de
  aangegeven werf en in het bijzonder geval conform de bouwtekeningen en berekeningen opgemaakt en aangeleverd door COFFRAL EURO. Schade in geval van abnormale slijtage of defect door niet-conform gebruik, een ongeval of nalatigheid zijn ten laste van de huurder. De huurder verbindt er zich toe om deze schade enkel te vergoeden op basis van de standaard verkoopwaarde van de beschadigde goederen. Na vaststelling van de schade zal door COFFRAL EURO voor het beschadigde materiaal een schadebestek aan standaard verkoopwaarde opgemaakt worden. De huurder wordt geacht dit schadebestek te hebben aanvaard bij gebreke aan reactie binnen de 3 werkdagen na verzendingsdatum van het schadebestek. Het beschadigd materiaal wordt bij gebreke aan opmerking binnen de 3 dagen na ontvangst van het schadebestek vernietigd. De huurder verbindt er zich toe om het gehuurde materiaal op eigen kosten voor de totale huurtermijn te verzekeren tegen alle risico’s, in het bijzonder tegen diefstal en verlies. Kopij van de afgesloten verzekeringspolis dient op eerste verzoek voorgelegd te worden aan COFFRAL EURO. Het is de huurder verboden om het gehuurde materiaal onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven of te laten gebruiken door derden. Het is de huurder verboden om enige verandering aan te brengen aan het gehuurde materiaal die de waarde zou verminderen.
 2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is COFFRAL EURO niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

9. Ontbinding

Ingeval van wanbetaling of indien de huurder één van zijn verbintenissen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is COFFRAL EURO gerechtigd om de lopende huurovereenkomst(en) onmiddellijk, éénzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden.

Deze ontbinding zal ingaan door de verzending van een aangetekend schrijven waarin ter kennis wordt gebracht dat COFFRAL EURO zich beroept op de ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaalt in onderhavig artikel van de algemene voorwaarden en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

In dit geval zal 3 maand huur volgens de huurwaarde bij aanvang overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn als schadevergoeding. De huurder is in dit geval ertoe gehouden om binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven al het gehuurde materiaal op zijn eigen kosten en risico terug te bezorgen aan COFFRAL EURO. Indien de huurder in gebreke blijft dit te doen, heeft COFFRAL EURO het recht om haar materiaal zelf te gaan ophalen op welke plaats ook en dit volledig op risico en kosten van de huurder.

10. Kredietwaardigheid huurder

Indien er bij COFFRAL EURO op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de huurder, zo o.m. daden van gerechtelijke uitvoering tegen de huurder, niet of laattijdige betaling van één of meerdere facturen of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt COFFRAL EURO zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren overeenkomsten een voorafgaande betaling dan wel andere bijkomende zekerheden te vragen. Indien deze door de huurder worden geweigerd, is COFFRAL EURO gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. De huurder is gehouden alle kosten en/of schade ten gevolge van deze ontbinding te vergoeden aan COFFRAL EURO.

11. Annulatie bestelling

Indien de huurder de overeengekomen bestelling annuleert, voorafgaand aan de in bezitname van het materiaal, is een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 20 % van de standaard verkoopwaarde van de bestelde goederen.

12. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten gesloten door de COFFRAL EURO zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Brussel, Nederlandstalig.

II. Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten met COFFRAL EURO inzake de verkoop van materialen
 2. De verkoopovereenkomst wordt afgesloten tussen de koper en anderzijds COFFRAL EURO als verkoper.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Koop – levering van het materiaal

 1. De koop van het materiaal is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een ondertekende offerte voor koop van materiaal. Een offerte van COFFRAL EURO heeft, behoudens afwijking vermeld in de offerte, een geldigheidstermijn van 14 dagen . De koop wordt voltrokken in het magazijn van COFFRAL EURO alwaar de goederen worden geleverd aan de koper. Tenzij de koper en COFFRAL EURO anders zouden overeenkomen, wordt het gekochte materiaal op kosten en op risico van de koper opgehaald bij COFFRAL EURO. Het laden en lossen van het gekochte materiaal gebeurt op kosten en risico van de koper. Laden en Lossen door COFFRAL EURO wordt aangerekend aan 50 EUR +BTW per begonnen uur. De persoon die de goederen in ontvangst neemt, wordt geacht hiertoe bevoegd te zijn. Bij levering van de goederen wordt door de koper een afleveringsbon ondertekend van het gekochte materiaal. Klachten met betrekking tot het gekochte materiaal dienen binnen de 3 werkdagen na in bezit name en voor enig gebruik, (m.i.v. verhuur, pand, doorverkoop) door de koper te worden ingediend per e-mail : info@coffral.com. Gebruik, verhuur en doorverkoop van het materiaal wordt als een aanvaarding van de conformiteit van de geleverde goederen beschouwd. COFFRAL EURO zal enkel tijdige klachten onderzoeken en binnen de 3 werkdagen reageren. Een onderzoek van een laattijdige klacht houdt nooit de verzaking in van het recht om de laattijdigheid van de klacht als bezwaar in te roepen. Transport en laden/lossen van het verkochte materiaal buiten de depot(s) van COFFRAL EURO houdt geen verkopersverplichting in en is nooit vervat in de bedongen koopprijs.
 2. In geval een leveringstermijn of – datum bedongen werd, is deze steeds indicatief. Overschrijding van deze termijn kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

3. Koop-betaling van de prijs

De verkoopfactuur dient betaald te worden op het moment van de levering van de goederen op de maatschappelijke zetel van COFFRAL EURO.

Indien de verkoopfactuur onbetaald is, is COFFRAL EURO gerechtigd om geen levering te doen van de goederen.

Bij niet- betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 0,85 % per maand ( dan wel 10,2% per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % met een minimum van 200 EUR.

Elk protest op de factuur dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Na verloop van 5 kalenderdagen wordt de factuur als aanvaard beschouwd met inbegrip van de algemene voorwaarden.

4. Eigendomsvoorbehoud

COFFRAL EURO blijft in afwijking van artikel 1583 B.W. in elk geval de volle eigenaar van het materiaal tot de betaling van de volledige koopprijs verhoogd met eventuele kosten, schade en interesten.

COFFRAL EURO kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte materiaal integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat het verkochte materiaal aan hem werd geleverd.

Indien COFFRAL EURO zijn recht op eigendomsvoorbehoud wenst te realiseren, is deze gerechtigd op een vergoeding voor administratieve kosten en feitelijke kosten (o.m. laden en lossen, transport) conform de werkelijke kostprijs.

5. Annulatie bestelling

Indien de koper de overeengekomen bestelling annuleert, voorafgaand aan de levering van het materiaal, is een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 20 % van de verkoopwaarde van de bestelde goederen.

6. Verborgen gebreken

Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven door de koper aan COFFRAL EURO te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Indien binnen deze termijn van 8 kalenderdagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in hun geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken.

De koper kan enkel aanspraak maken op herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

De koper erkent dat COFFRAL EURO de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van COFFRAL EURO kan inroepen eveneens aan de koper kunnen worden tegengeworpen.

7. Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is COFFRAL EURO niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

8. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten gesloten door de COFFRAL EURO zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Brussel, Nederlandstalig.